książki i monografie naukowe

publikacje naukowe

Created with Sketch.

Artykuły są poddawane następującej procedurze recenzowania:

Do dalszego etapu są kwalifikowane prace, które wpisują się w tematykę danej monografii oraz spełniają wszystkie wymogi wydawnicze. Jeśli tekst spełnia kryteria formalno-naukowe, zostanie przekazany tematycznym recenzentom. Jeśli artykuł kryteriów formalno-naukowych nie spełnia, zostanie odesłany autorowi w czasie nie dłuższym niż 7 dni, z ewentualnymi sugestiami dotyczą­cymi stosownych zmian, pozwalającymi na ponowne złożenie artykułu.

W wypadku artykułu napisanego w języku angielskim lub innym języku konferencyjnym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, której siedziba znajduje się w kraju innym niż kraj, w którym zatrudniony jest autor pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada double-blind review).

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów dla autorów nie są ujawniane.

Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na formularzu recenzji.

W ocenie artykułu brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność artykułu z tematyką monografii,
  • oryginalność treści artykułu,
  • wkład artykułu do wiedzy o przedmiocie badań,
  • poprawność merytoryczna.

Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczną konkluzję co do dopuszczenia (bądź nie) artykułu do druku.

Recenzje są podstawą ostatecznej decyzji Komitetu Redakcyjnego w zakresie przyjęcia artykułu do druku. Postanowienia Komitetu Redakcyjnego kończą się jedną z następujących konkluzji:

  • artykuł nadaje się do publikacji w obecnej formie,
  • artykuł nadaje się do publikacji z niewielkimi poprawkami
  • artykuł nie nadaje się do druku.

W przypadku, kiedy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy proszeni są o ich uwzględnienie w nowej wersji artykułu oraz złożenie oświadczenia o ich dokonaniu.

W sytuacji, kiedy uwagi nie mogą zostać uwzględnione, autorzy proszeni są o pisemne ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie powodu ich nieuwzględnienia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracania tekstów.