książki i monografie naukowe

publikacje naukowe

Created with Sketch.

Wydawnictwo Naukowe Sophia przyjmuje do wydania publikacje  naukowe, monografie naukowe oraz książki naukowe.

Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej Kolegium Redakcyjnego.

Wszystkie publikacje naukowe poddawane są także procedurze zewnętrznej  recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzji publikacji znajdują się w umowie autorskiej.

Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą opracowanie redakcyjne, skład i łamanie, korekta językowa, korekta techniczna, projekt okładki i finalny druk.

Wszystkie złożone teksty aspirujące do wydania w Wydawnictwie sa poddawane  ślepej recenzji naukowej.
Recenzję główną przygotowują osoby posiadające wymagane wykształcenie kierunkowe oraz posiadające co najmniej stopień naukowy. Z reguły są to osoby zajmujące samodzielne stanowiska naukowe. Wydawnictwo nie gwarantuje pomyślnego procesu recenzji naukowej. W przypadku uzyskania 1 recenzji negatywnej Redaktor Naczelny może podjąć decyzję o skierowaniu artykułu na trzecią rozstrzygającą recenzję naukową np. w przypadku znaczących różnić pomiędzy recenzjami.

W praktyce zastosowanie ma tzw. „podwójna ślepa recenzja” (double-blind-review). Zarówno autor, jak i recenzent nie znają swojej tożsamości. Informacje z tego zakresu są podawane są do wiadomości stron po recenzji i wydaniu publikacji. Wcześniej autor otrzymuje listę co najmniej 15 nazwisk możliwych recenzentów w celu wykluczenia konfliktu interesów.