facebook

Plan wydawniczy jest otwarty – zaproponuj swój temat a otrzymasz informację zwrotną w ciągu 24h.

Aktualna tematyka do której poszukujemy współautorów, po zebraniu kompletu ksiązka zostaje wydana pod redakcją ponizszych specjalistów:

Monografie Naukowe pod redakcją dr Agnieszki Barczak

1.Transport- wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne/ Rynek usług transportowych
Proponowany zakres tematyczny:
– transport w gospodarce narodowej,

– gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu,

– funkcjonowanie transportu,

– przedsiebiorstwa transportowe
– popyt i podaż na rynku usług transportowych,
– analiza rynku usług transportowych w ujęciu gałeziowym,
– konkurencja na rynku usług transportowych,
– badanie rynku usług transportowych,

2. Metody ilościowe w analizie rynku usług transportowych
Proponowany zakres tematyczny:
– transport w gospodarce narodowej- modelowanie, prognozowanie,optymalizacja,

– modelowanie w gałęzaich i rodzajach transportu/ przedsiębiorstwach transportowych.

Sylwetka redaktora:

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zastosowania metod ilościowych w ekonomii (IERiGŻ PAN w Warszawie), pedagog. Adiunkt w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz wykładowca na różnych uczelniach. A. Barczak sie autorką artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, uczestnikiem wielu konferencji, warsztatów i szkoleń. Przez kilka lat trener biznesu współpracujący z Akademickim Inkubatorem Przedsiebiorczości Akademii Rolniczej w Szczecinie. Zainteresowania naukowe skupiają się m.in. na ekonomice transportu, zastosowaniu metod ilościowych w działlaności różnych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza portów lotniczych, a także aspektach logistycznych ich działalności.

Plan wydawnictwa

Monografie Naukowe pod redakcją dr inż. Ireneusz Miciuła

1.Zastosowania informatyki w innych dziedzinach nauki
Proponowany zakres tematyczny:
– systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, systemy wspomagania decyzji, urządzenia i systemy informatyczne w transporcie, systemy informacji geograficznej (GIS),
aspekty społeczno-gospodarcze

2.Finanse, Ekonomia i Zarządzanie (FEZ) – współczesne wyzwania teorii i praktyki.
– polityka gospodarcza, rozwój ekonomiczny, międzynarodowa stosunki ekonomiczne, wskaźniki ekonomiczne, mierniki dobrobytu społeczno
– ekonomicznego, kapitał intelektualny – istota, klasyfikacja i pomiar, rynki finansowe, instytucje finansowe, inżynieria finansowa, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse behawioralne, zarządzanie ryzykiem oraz wszelkie aspekty wymienionych w tytule dyscyplin nauk ekonomicznych.

 

Sylwetka redaktora:

Dr inż. Ireneusz Miciuła – obecnie pracownik naukowo – dydaktyczny (adiunkt) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Finansów. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, tytuł uzyskał na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Stypendysta Centrum Europejskiego Natolin w Warszawie na letnie badania naukowe w European University Institute (Europejski Instytut Uniwersytecki) nauk społecznych we Florencji. Visiting researcher w ramach programu Erasmus STA w: Fachhochschule Dortmund (Niemcy), Fachhochschule Stralsund (Niemcy), Hochschule Wismar (Niemcy), Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie (Portugalia). Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Journal of Economics and Public Finance (USA). Recenzent Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Interdyscyplinarne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: zarządzania finansami, pomiaru dobrobytu i efektywności gospodarowania, prognozowania, cybernetyki ekonomicznej, wyceny przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem walutowym i informatyki finansowej.

 

115

Monografie Naukowe pod redakcją dr Jarosława Czaja

1.Systemy walutowe w aspekcie Unii Europejskiej
Proponowany zakres tematyczny:
– kryteria optymalności obszarów walutowych w rozszerzonej Unii Europejskiej

2. Prawo gospodarcze w aspekcie Unii Europejskiej
Proponowany zakres tematyczny:
– aspekty prawno-gospodarcze

Sylwetka redaktora:

Doktor nauk ekonomicznych, magister prawa, magister administracji, w latach 2009-2016 adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych (Wydział Nauk Ekonomicznych), od 2016 roku adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finasów) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz wykładowca różna nych uczelniach m.in. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zainteresowania naukowe skupiają się na kwestiach ekonomiczno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki walutowej w różnych wymiarach integracji gospodarczej w Unii Europejskiej i na świecie. J.Czaja podejmował też kwestie dotyczące pomiaru koniunktury regionalnej, co doprowadziło do powstania projektu finansowanego ze środków EFS. Opracował Barometr Koniunktury, który był najpierw prowadzony przez U.Ekonomiczny we Wrocławiu, a od kilku lat funkcjonuje w sferze praktyki gospodarczej jako stale stosowane narzędzie pomiaru przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego na Dolnym Śląsku. J.Czaja jest również autorem artykułów w uznanych czasopismach krajowych oraz miedzynarodowych.

Monografie Naukowe pod redakcją prof Alicji Łaska-Formejster

1.Nowoczesne technologie komunikacyjne – czy w służbie medycyny?
Proponowany zakres tematyczny:

– Zarządzanie komunikacją w medycynie; zmiany w zarządzaniu komunikacją w medycynie;
– Modele komunikacyjne w relacjach lekarz-pacjent-rodzina;
– Nowoczesne formy i technologie komunikacyjne w medycynie (zalety i ograniczenia);
– Strategie marketingu medycznego;
– Lojalny klient i jego proces decyzyjny (kontekst emocjonalno-społeczny);
– Pacjent w sieci; Lekarz w świecie cyfrowym.
– Placówki medyczne – na miarę „naszych czasów”; charakterystyka, formy komunikacyjne wykorzystywane przez placówki medyczne; strategie zarządzania placówkami, strategie marketingowe wykorzystywane przez placówki medyczne;

2.Kim jest współczesny lekarz i pacjent?

Proponowany zakres tematyczny:

– Tradycyjne i nowożytne ujęcia relacji o charakterze medycznym; Postawy lekarzy wobec chorych;Postawy pacjentów relacjach z personelem medycznym; Konflikty ról;
– Jak powinna przebiegać relacja lekarz-pacjent?;
– Współczesny pacjent; charakterystyka, idea empowered patient, socjalizacja do empowered patient, prawa pacjenta, emocje pacjenta; pacjenci w procesie komunikacji medycznej (zmiana ich roli i zakresu kompetencji);
– Lekarz – zmiany w profilu: w pełnieniu roli zawodowej; wykładnia aksjonormatywna, prawna; psychologiczna: wypalenie zawodowe, stres wynikający z pełnionej roli;

3. Inwestycja w zdrowie na miarę XXI wieku  – „Zdrowie jako kapitał ludzki”

Proponowany zakres tematyczny:

– Wartość zdrowia – zmiany zakresu znaczeniowego;
– Medykalizacja życia;
– Zdrowie jako kapitał ludzki

Sylwetka redaktorki:

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii – socjologii medycyny, socjologii moralności). Socjolog.
Wykładowca w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badacz społeczny, koordynator podzespołów badawczych realizujących projekty badawcze o tematyce dotyczącej problematyki zdrowia, socjologii medycynyi bioetyki. Członek badawczych projektów uniwersyteckich oraz wojewódzkich programów badawczych (BIAŁY PERSONEL). Uczestnik konferencji i warsztatów organizowanych w ramach 6 Programu Ramowego: Bioethics and Society: Chinese-European Cooperation; BIONET. Od lat 90. aktywny uczestnik i współpracownik azjatyckich ośrodków naukowo-badawczych. Członek komitetu redakcyjnego „Władza Sądzenia”, Członek PTS (Polskiego Towarzystwa Socjologicznego), ISA (International Stillbirth Alliance), Centre for Bionetworking. Publikacje i realizowane projekty badawcze poświęcone są tematyce dotyczącej zagadnień z zakresu socjologii moralności, polityki, socjologii medycyny, zdrowia i choroby oraz bioetyki (także w ujęciu międzynarodowym), a dotyczą, np. analizy przebiegu relacji lekarz-pacjent, kształtowania profilu współczesnego pacjenta (empowered patient), naruszania zasad i standardów etycznych, prawnych i etycznych aspektów wybranych problemów bioetycznych; funkcjonowania instytucji stojących na straży praw pacjentów, strategii marketingu medycznego i nowoczesnych technologii komunikacyjnych wykorzystywanych w medycynie (zarządzania komunikacją w medycynie). Bieżące zainteresowania badawcze obejmują także zagadnienia dotyczące kapitału normatywnego.

Monografie pod redakcją dr Błażeja Kmieciak

1.Etyczno prawne problemy pedagogiki i psychologii

– problemy ochrony praw dziecka
– czy dzieci posiadają obowiazki
– władza rodzicielska: między troską, a paternalizmem
– wybrane problemy etyczne diagnozy psychologiczne
– czy klient ma prawo do pełnej informacji
– tajemnica psychologa: kiedy może być ujawniona
– psycholog, pedagog i terapeuta w sądzie
– problemy psychologa w procesie orzekania
– psycholog i seksuolog, jako biegły: dylematy, problemy i wyzwania,
– przemoc domowa aktualnym problemem pedgogicznym,
– rodzina i jej konstytucyjne ulokowanie
– eksperyment w psychologii w kontekście aksjologicznych wyzwań
– problem prawny psychospołecznych badań osób małoletnich
– demoralizacja: czy istnieje takie zjawisko?
– prawo dziecka do autonomii
– rozwód: oczami dziecka

2.Prawo społeczeństwo: wyzwania i dylematy

– sąd w społecznym zwierciadle
– system ochrony praw człowieka
– wychowawcza rola prawa,
– dylematy etyczne praktyków prawa,
– prawo i wartości, czyli wyzwania procesu legislacyjnego,
– klauzula sumienia przedstawicieli zawodów prawniczych,
– mediacja jako instytucja społecznego wsparcia
– socjologia Konstytucji: czyli co społeczeństwo myśli o ustawie zadadniczej,
– instytucja ławnika:
– prawo kanoniczne i jego społeczne postrzeganie ( kontekst stwierdzenia nieważności małżeństwa)
– prawa dziecka, czy wymagają zmian?
– Poradnie prawa, czyli szpital z przepisem w tle
– dylematy etyczne w procesie karnym
– ubezwlasnowolnienie: naruszenie godności, czy też społeczna konieczność
– niepoczytalnosć: czy da się ją zmierzyć?
– problemy aksjologiczne na sali sądowej,

Sylwetka redaktora:

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie resocjalizacji (UŁ), socjologii (KUL), prawa medycznego i bioetyki (UKSW) oraz kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka,, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, oraz mediator (współpracownik) w Fundacji Wsparcia Psychospolecznego w Łodzi były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz redaktor prowadzący Dział Bioetyka, portalu biotechnologia.pl. Autor książek : Prawa pacjenta i ich ochrona, studium socjologiczne, Prawa dziecka jako pacjenta, współautor: Bioetyka, między prawem, a pedagogiką, Wyzwania innowacyjnej medycyny oraz redaktor m.in. monografii: Prawo, psychiatria, społeczeństwo oraz Filozoficzny i psychospołeczny obraz ludzkiej egzystencji.

Plan wydawnictwa

Mongrafie naukowe pod redakcją dr Malwiny Zamojskiej-Król

 1.Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu organizacją wielokulturową

Proponowany zakres tematyczny:

– Kształtowanie kultury organizacyjnej, – Myślenie strategiczne,
– Planowanie i delegowanie zadań, – Współpraca w zespole
– Komunikacja i umiejętności interpersonalne, – Motywacja
– Budowanie relacji zewnętrznych

2. Efektywna komunikacja jako źródło planowanego sukcesu

Proponowany zakres tematyczny:

– Definicje – istota komunikacji, – Komunikowanie informacyjne
i perswazyjne, – Bariery komunikacyjne, – Zasady efektywnej komunikacji, – Komunikowanie werbalne, – Komunikowanie niewerbalne, – Autoprezentacja, – Płeć i komunikacja, – Rola stresu
i emocji, – Bariery rozmowy – trudne sytuacje, a empatia, – Style komunikacji: agresywny, pasywny, asertywny, Asertywność, – Maniera prowadzenia negocjacji, – Istota dyplomacji, – Różnice kulturowe
w komunikacji

Sylwetka redaktorki:

Doktor nauk humanistycznych.Wykładowca akademicki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od sześciu lat zajmuje się tematyką badań z zakresu komunikacji międzykulturowej w aspekcie modeli i wymiarów kulturowych względem m.in. osobowości biznesowo-zawodowej, podejścia do kwestii statusu, okazywania emocji, czy odbioru i zarządzania czasem. Ponadto w kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia odnoszące się do psychologii międzykulturowej, projakościowej kultury organizacyjnej, public relations i rozwoju osobistego.

Plan wydawnictwa

Monografie naukowe pod redakcją prof Agnieszki Rochmińskiej

1. Geografia usług

Planowany zakres tematyczny:
– w tym handlu


2.Gospodarka przestrzenna

Planowany zakres tematyczny:
– atrakcyjność miejsca oraz zachowania nabywcze i przestrzenne

Sylwetka redaktorki:

Profesor Politechniki Łodzkiej, habilitację uzyskała na wydziale nauk geograficznych w tematyce atrakcyjności łódzkich centrów handlowych oraz zachowań nabywczych i przestrzennych klientów.
Sekretarz redakcji czasopisma ‘Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica’ (2000- 2013). Członek Rady Redakcyjnej czasopisma ‘Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica’ (od 2013).Redaktor tematyczny czasopisma ‘Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica’ (od 2013). Redaktor naczelny czasopisma ‘Space-Society-Economy (Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka’ (od 2015.). Zainteresowania badawcze: geografia usług (w tym głównie handlu), gospodarka przestrzenna, samorząd terytorialny i gospodarka komunalna oraz geografia społeczna.

Szczegółowe osiągnięcia

Monografie naukowe pod redakcją prof ndzw Joanny Jasińskiej (Dziekan Wydziału Medycznego Mazowieckiej Uczelni Medycznej)

1. W poszukiwaniu elastyczności. kierunki zarządzania zmianami i sytuacją kryzysową w organizacjach

Planowany zakres tematyczny:
– zarządzanie organizacjami
-systemy wczesnego ostrzegania w organizacjach
– zarządzanie zmianami w organizacjach
– kryzys w organizacji
– zmiany i ich wpływ na rozwój organizacji
– kryzys w rozwoju organizacji
– praktyczna weryfikacja skuteczności modeli wczesnego ostrzegania w organizacji
– studium przypadku zmian w organizacji
– studium przypadku kryzysów w organizacji

2. Nowoczesne rozwiązania w obszarze zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia

Proponowany zakres tematyczny:

Rozdział I Nowoczesne metody zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia
1.1 Lean management
1.2 Outsourcing
1.3 Strategiczna karta wyników
1.4 Benchmarking
1.5 Controlling
1.6 Zarządzanie procesowe

Rozdział II Zarządzanie oparte na wiedzy i innowacji w jednostkach ochrony zdrowia
2.1.Zarządzanie wiedzą
2.2. Zarządzanie informacją
2.3. Zarządzanie nowymi technologiami
2.4. Nowoczesne technologie w zarządzaniu – analiza zastosowania e- zdrowia (np.: zarządzanie wiedzą o pacjencie,  zarządzanie wiedzą o usługach medycznych szpitalnych, zarządzanie wiedzą o personelu, zarządzanie wiedzą ambulatoryjną, zarządzanie wiedzą o lekach, zarządzanie wiedzą w aptece.
2.5. Wykorzystanie technologii mobilny w zarządzaniu – aspekty praktyczne

Rozdział III  Nowoczesne  zarządzania w praktyce funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia – aspekty praktyczne

Sylwetka redaktora:

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie  2016 roku po złożeniu rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Ukończyła studia MBA, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia oraz studia menedżerskie. Specjalista w zakresie zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Jest absolwentką studiów podyplomowych zarządzania projektami Unii Europejskiej. Do najważniejszych dziedzin specjalizacji naukowej należy ekonomika i zarządzanie organizacjami, zarządzanie zmianami w organizacjach medycznych oraz  problematyka zagadnień z zakresu zdrowia publicznego i medycyny środowiskowej.  Posiada ścisłe powiązania z praktyką gospodarczą poprzez wieloletnią pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach medycznych . Brała aktywny udział w projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Jest autorem i koordynatorem kilkudziesięciu prac konsultingowych wykonywanych w ramach strategii lokalnych z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, restrukturyzacji oraz zmian organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego oraz International Association Of Sport Kinetics. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Okładka Monografii 2

Monografie pod redakcją dr Wojciecha Janik

1. Współczesny terroryzm
Planowany zakres tematyczny:
– terroryzm, – zwalczanie przestępczości służb specjalnych,
– zwalczanie przestępczości transgranicznej,

2. Zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Planowany zakres tematyczny:
– nielegalna migracja, – międzynarodwe aspekty bezpieczeństwa,
– bezpieczeństwo i obronność

Sylwetka redaktora:
 
Doktor z nauk o bezpiczeństwie uztskany na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, wykładowca akademicki, funkcjonariusz służb państwowych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej. Zajmuje się problematyką współczesnego terroryzmu oraz aspektami zagrożeń międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Plan wydawnictwa

Aktualna tematyka do której poszukujemy współautorów, po zebraniu kompletu ksiązka zostaje wydana pod redakcją specjalistów z danego zakresu

1. Współczesne aspekty rolniczo-przyrodnicze. Część II

2. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa współczesnego

3. Innowacje w naukach chemicznych

4. Gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnej medycyny

5. Górnictwo i Geologia w XXI wieku

6.Uwarunkowania rozwoju nanotechnologi na świecie

7. Bóg- Człowiek i Przyroda – wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne religii, etyki i ekologii.

8. Oblicza misji chrześcijańskiej XXI wieku

9. Dziennikarostwo i komunikacja społeczna

10. Etnologia cech kulturowych

11. Humanistyka II gereracji

12.Doświadczenia psychologiczne-psychiatryczne

13. Matematyczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego

Plan wydawnictwa