facebook

Monografia współautorska

Założenia projektowe:

W projekcie może wziąć udział 3 autorów, którzy przygotują rozdziały po 80 000 znaków zgodnie z wymogami redakcyjnymi, jednocześnie osoby te będą redaktorami naukowymi monografii

Koszt rozdziału w monografii wynosi 1600 złotych brutto (z vatem).

 

 

Założenia projektowe:

W projekcie może wziąć udział 3 autorów, którzy przygotują rozdziały po 80 000 znaków zgodnie z wymogami redakcyjnymi, jednocześnie osoby te będą redaktorami naukowymi monografii

Koszt rozdziału w monografii wynosi 1600 złotych brutto (z vatem).

 

 

Temat 1. Wybrane problemy innowacyjności
1 autor (mgr Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

2 autor  wolne
3 autor – wolne
Plan ramowy 1 autora:
I wybrane problemy innowacyjności sektora MP w Polsce
1. Stan innowacyjności MŚP w Polsce
2. Problemy wynikające z braku podejmowania działań innowacyjnych
3. Korzyści jakie przedsiębiorstwa mogą osiągnąć z innowacji
4. Porównanie innowacyjności MŚP w innych krajach Europy

Temat 2. Czynniki deformujące analizę progu rentowności przedsiębiorstwa w warunkach inflacji
1 autor (dr Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu)
2 autor – wolne
3 autor – wolne

Temat 3. Zarządzanie przez wartości. doskonalenie kompetencji, biznes i nauka /tyt. roboczy/
1 autor (dr Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)

I. Opowiadanie na potrzeby, zarządzanie przez wartości i przywództwo, jako sposób pobudzania wysokiego poziomu zaangażowania zespołów na przykładzie młodzieży- członków koła naukowego “Student w biznesie” /tyt. roboczy/
1. Sytuacja na światowym rynku pracy w tym w Polsce
2. Ewolucja oczekiwań współczesnych pracowników
3. Zdolność organizacji do odpowiadania na potrzeby klientów, jako podstawa budowania sukcesu rynkowego
3.1 Zaspokojenie potrzeb studentów podstawą do wzbudzania ich zaangażowania
4 Zarządzanie przez wartości
5 Istota wartości w biznesie
6. System wartości studentów koła naukowego
6.1 Pojęcie i znaczenie przywództwa
7. Zdiagnozowane stadia zaangażowania studentów wraz z przykładami podejmowanych inicjatyw
2 autor (wolne)
3 autor (wolne)

Temat 4. Transport ujęcie gałęziowe
Propozycja układu monografii 3 współautora monografii
1. Transport kolejowy
1.1 Aspekty teoretyczne (1 autor – wolne)
1.2 Analiza statystyczno-ekonometryczna (dr ZUT Szczecin)
1.3 Przegląd międzynarodowy (dr ZUT Szczecin)
2. Transport Drogowy i samochodowy
2.1. Aspekty teoretyczne
2.2. Analiza statystyczno-ekonometryczna (dr ZUT Szczecin)
2.3. Przegląd międzynarodowy (dr ZUT Szczecin)
3. Komunikacja miejska
3.1. Aspekty teoretyczne (autor 1 wolne)
3.2. Analiza statystyczno-ekonometryczna (dr ZUT Szczecin)
3.3. Przegląd międzynarodowy (dr ZUT Szczecin)
4.Transport lotniczy
4.1. Aspekty teoretyczne (2 autor wolne)
4.2. Analiza statystyczno-ekonometryczna (dr ZUT Szczecin)
4.3. Przegląd międzynarodowy (dr ZUT Szczecin)
5. Żegluga śródlądowa i morska
5.1. Aspekty teoretyczne (2 autor wolne)
5.2. Analiza statystyczno-ekonometryczna (dr ZUT Szczecin)
5.3. Przegląd międzynarodowy (dr ZUT Szczecin)
Podsumowanie
/Podział na rozdziały wynika ze specyfikacji GUS. Aspekty teoretyczne mogą zostać dowolnie zatytułowane i rozbudowane przez autora. Przyporządkowanie autorów do części teoretycznych dotyczących poszczególnych gałęzi jest umowne i może zostać zmienione.

Temat 5. Symulacja procesu rozwoju ekonomicznego Polski / tyt. roboczy/
1. autor (mgr Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
I. Działania na rzecz rozwoju ekonomicznego Polski
1. Międzynarodowa wymiana technologii
2.Zjawisko konwergencji i luki technologicznej
3. Dyfuzja technologii
4. Sytuacja Polskiej Gospodarki
2 autor- wolne
3 autor – wolne

Temat 6. Przestępczość zorganizowana. Aspekty teoretyczno-praktyczne
1. autor (Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna)
2. autor (95% dr Akademia Sztuki Wojennej)
3 autor- wolne

Temat 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
1 autor (dr inż. Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie)
I. Rozwój wartości kapitału intelektualnego w organizacji
1. Teoretyczne aspekty koncepcji kapitału intelektualnego
2. Wartość kapitału intelektualnego w organizacji – znaczenie i metody mierzenia
3. Metodyka badawcza w zakresie wzbogacania wartości kapitału intelektualnego w organizacji
4. Zastosowanie metod i technik zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacjach – przykłady praktyczne
5. Perspektywy rozwoju wartości kapitału intelektualnego w organizacji
2 autor- wolne
3 autor – wolne
Temat 8. Kreatywność pracowników a innowacyjność przedsiębiorstw
1 autor (dr Politechnika Opolska)
I. Istota innowacyjności
1.1
Pojęcie i rodzaje innowacji
1.2 Proces innowacji
1.3 Przedsiębiorstwo innowacyjne
1.4 Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
2. Kreatywność w organizacji
2.1 Pojęcia kreatywności
2.2 Jednostka kreatywna
2.3 Organizacja kreatywna
2.4 Bariery ograniczające kreatywność
2.5 Metody pobudzania kreatywności
2 autor- wolne
3 autor – wolne

Temat 9. Innowacje i konkurencyjność …. / tytuł roboczy/
1 autor (dr Politechnika Wrocławska)

I. Innowacje i innowacyjność w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym
1. Istota, zakres i typy innowacji w turystyce uzdrowiskowej
2. Rodzaje i atrybuty innowacyjności w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym
3. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym
4. Wpływ innowacyjności dla przedsiębiorstwa uzdrowiskowego
2 autor (99% prof ndzw Wyższa Szkoła Medyczna)
3 autor wolne

Temat 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1 autor (mgr Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
– Zagadnienia wybrane z zarządzania zasobami ludzkimi
– Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi 
– Modele zarządzania zasobami ludzkimi
– Charakterystyka oceniania pracowników, metod i procesu
– Definicja oceny pracy,
– Elementy systemu oceniania
– Wybrane techniki i metody
Motywowanie jako czynnik systemowy w organizacji
– Pojęcie motywacji i procesu motywacji
– Teorie motywowania
– Funkcje motywacji w organizacji
Narzędzia motywacji
Wypływ wynagrodzenia na motywację
Formy i funkcje płac
2 autor (dr Politechnika Białostocka)
– Kierunki rozwoju metodologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi
– Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie swojej interdyscyplinarności
– Rozważania metodologiczne
– Praktyki, a wyniki firmowe
3 autor wolne

Temat 11. Marketingowa rola potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego oraz rozwoju regionalnym
1 autor (dr Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji)
– Żywność regionalna 
– Obecność żywności tradycyjnej w kulturze
– Historia pochodzenia wyrobów kulinarnych
– Pojęcie produktu turystycznego
– Turystyka kulinarna
– Ocena miejsca tradycyjnej żywności w roli kształtowania produktu turystycznego
2 autor  -wolne
3 autor -wolne

Temat 12. Rynek motoryzacyjn/tyt. roboczy/
1 autor (dr Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie)
– Istota wpływu wyłączeń sektorowych na mechanizmy działania rynku motoryzacyjnego
– Rynek motoryzacyjny
– Formy i funkcje płac
– Wyłączenia sektorowe
– Konkurencja i mechanizmy rynkowe
2 autor (mgr Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
I. Ocena skuteczności zintegrowanego systemy zarządzania jakością
1. Przegląd literatury w zakresie zarządzania jakością
2. Charakterystyka podmiotu badawczego
Ocena skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością
3. Ocena skuteczności(…) wg. norm ISO…
4. Ocena skuteczności na podstawie przeglądów zarządzania
5. Analiza SWOT
6. Wnioski i propozycje poprawy funkcjonowania
3 autor wolne (85% dr UE Wrocław)

Temat 13. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa społecznego – teraźniejszość, wyzwania i perspektywy
1. autor (dr Katedrze Bezpieczeństwa Społecznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
I. Pomiędzy bezpieczeństwem społecznym, a bezpieczeństwem wewnętrzny
1.Pojęcia, definicje, istota i typologia bezpieczeństwa społecznego
2. Interdyscyplinarność i pluralizm przedmiotowy bezpieczeństwa społecznego
3. Wewnętrzna funkcja bezpieczeństwa społecznego – polityka społeczna, instytucje, system i podsystemy społeczne
3.1 Bezpieczeństwo społeczne a wyzwania w zakresie bezpieczeństwa
4. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego
5. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego
6. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego na szczeblu lokalnym
7. Refleksja i przyszłość bezpieczeństwa społecznego
8. Aksjologia bezpieczeństwa społecznego (wartości, dobro wspólne, dezintegracja wspólnoty
9.„Stare” i „nowe” problemy bezpieczeństwa społecznego
10. Przeciwdziałanie patologiom oraz wykluczeniu społecznemu i programy profilaktyczne
2 autor (dr Uniwersytet Zielonogórski)
I. Wybrane aspekty tożsamości organizacyjnej, a problemy bezpieczeństwa
1. Tożsamość organizacyjna w naukach o zarządzaniu i w naukach o bezpieczeństwie
2. Tożsamość organizacyjna, a dopasowanie w organizacjach komercyjnych i publicznych ze szczególnym uwzględnieniem służb na rzecz bezpieczeństwa
2.1 Dopasowanie od strony pracownika (funkcjonariusza) i organizacji /osobowość, grupa, kariera, adaptacja, profesjonalizm, wiedza/
3. Poczucie dopasowania w świetle badań empirycznych
3.1 Dopasowanie suplementarne
3.2 Dopasowanie komplementarne
3 autor wolne

Temat 14. Logistyka dla bezpieczeństwa
1 autor (mgr Uniwersytet Łódzki)
1. Logistyczne aspekty wykrywania przestępstw
1.1 Rola i zadania taktyki kryminalistycznej, procedura wykrywania przestepstw
2 Odniesienie koncepcji logistycznych do tematyki kryminalistycznej i działań organów śledczych
3. Metodyka badań własnych, wnioski z wywiadów
4. propozycje usprawnień, wnioski

2 autor wolne
propozycja /logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa lub logistyka wojskowa
3 autor wolne
propozycja /logistyka zarządzania kryzysowego

Temat 15. Zarządzanie marketingowe w wybranych instytucjach kultury ukierunkowane na budowanie długoterminowych relacji z klientami
1 autor (dr Uniwersytet Łódzki)
1. Zarządzanie w Instytucjach Kultury- między ideą kultury, a zarządzaniem marketingowym
2. Struktura rynku kultury w Polsce i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
3.Uwarunkowania konkurencyjności na rynku kultury
4. Pozyskiwanie i utrzymywanie klientów na rynku kultury
5. Budowanie lojalności pozyskanych klientów w instytucjach kulturalnych
6. Metodyka badań własnych
7. Działania zmierzające do pozyskania klientów w instytucjach kulturalnych
8. Działania zmierzające do pozyskania i utrzymania klienta w wybranych instytucjach kulturalnych
2 autor wolne
3 autor wolne

Zaproponuj swój temat do monografii 25 punktowej - w ciągu 24h otrzymasz informację zwrotną o możliwości opublikowania

Założenia projektowe:

W projekcie może wziąć udział 3 autorów, którzy przygotują rozdziały po 80 000 znaków zgodnie z wymogami redakcyjnymi, jednocześnie osoby te będą redaktorami naukowymi monografii

Koszt rozdziału w monografii wynosi 1600 złotych brutto (z vatem).